Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Değerli müşterimiz, Aila Jewellery olarak internet sitemiz üzerinden yapacağınız alışverişler kapsamında çeşitli kişisel verilerinizi elde ediyoruz ve işliyoruz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (Kanun) kapsamında kişisel veri; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlanmış olup kişisel verilerinizin korunması ve kişisel verileriniz hakkında bilgilendirilme Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (Anayasa) gereği temel haklarınızdandır. Kanun’un 10. maddesi ile “Veri Sorumlusuna”; kişisel verilerin elde edilmesi sırasında ilgili kişilere veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği, kişisel verilerin hangi amaçlarla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği, kişisel verileri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’ un 11. maddesinde sayılan diğer haklar konusunda bilgi verme yükümlülüğü yüklenmiştir. Biz de bu aydınlatma metni ile “Kanun” kapsamında veri sorumlusu sıfatına sahip olarak gerçekleştirdiğimiz kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

 • Veri Sorumlusu Sıfatımız

Ticaret Unvanı: Ayla Merve Karaduman Muratcan Karaduman Adi Ortaklığı

Adres: Maslak Mahallesi AOS 55.Sk 42 Maslak B Blok Kapı No:4/542 Sarıyer/ İSTANBUL

VKN: 1231003688

İnternet Sitesi:

 • Kişisel Verilerinizi İşleme Amacımız

Siz değerli müşterimize ait ad-soyad, cep telefonu numarası, elektronik posta adresi, adres, banka hesap numarası şeklindeki kişisel verileriniz;

 • akdettiğiniz sözleşmesinin kurulması/ifa edilmesi amacıyla,
 • ürün satış süreçlerinin yürütülmesi,
 • sizinle iletişime geçilebilmesi,
 • mevcut ve ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi

amaçlarıyla işlenmektedir.

 • Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz güvenle saklanır ve aşağıdaki haller dışında üçüncü şahıslara aktarılmaz:

 • Kanun ve sair mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı/izin verdiği kişi, kurum ve/veya kuruluşlara,
 • Kişisel verileri alma yetkisi bulunan her türlü kamu tüzel kişilerine, otoritelere,
 • Faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet alınan üçüncü taraflara,
 • İşbirliği yaptığımız, hizmet/destek/danışmanlık aldığımız kişi ve kuruluşlara

hukuki zorunluluklar nedeniyle ancak yasal sınırlamalar çerçevesinde kişisel verileriniz aktarabilecektir.

 • Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz;

 • tüm sözleşmeler/bilgilendirme formları ve sair belgelerle,
 • yapacağınız bildirimler vasıtasıyla,
 • web sitemiz aracılığıyla,
 • Elektronik posta gibi kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla

tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan çeşitli yöntemlerle toplanmakta ve mevzuat çerçevesinde belirlenmiş süreler içerisinde saklanmaktadır.

Kişisel verileriniz;

 • Sözleşmesinin müzakeresi, kurulması ve ifası (KVKK m.5/2-c) ile
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi (KVKK m.5/2-a)
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (KVKK m.5/2-f) hukuki sebeplerine istinaden işlenmektedir.
 • Ayrıca, verilerinizin yurt dışına aktarılması şeklindeki veri işleme faaliyeti ise “açık rıza”nızın alınması kaydıyla gerçekleştirilecektir.

 

 • Kanun’un 11. Maddesi Uyarınca Sahip Olduğunuz Haklarınız

Bize başvurarak sizinle ilgili;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel veri işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 1. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 2. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 3. Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • (v) ve (vi) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 1. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

 • Başvuru Yapabileceğiniz Veri Sorumlusu

Bir önceki maddede, Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklarınız kapsamındaki taleplerinizi;

 1. İlk maddede yazılı adresimize kimliğinizi tevsik edici bilgiler ile şahsen,
 2. Güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirilmiş olduğunuz ve sistemimizde kayıtlı bulunan güncel elektronik posta adresiniz vasıtasıyla _________@___________ adresine,

iletebilirsiniz.

Yukarıda belirtilen usul ile yapacağınız başvurularınızda;

 1. Adınız, soyadınız, başvuru yazılı ise tarih ve imzanız
 2. C. vatandaşı iseniz 11 haneli T.C. kimlik numarası
 • C. vatandaşı değil iseniz oturum izniniz, ve kimlik numaranız
 1. Tebligata esas yerleşim veya iş yeri adresiniz
 2. Bildirime esas elektronik posta adresiniz ve varsa telefon numaranız
 3. Talep konusu

mutlak surette belirtilmeli, talep konunuza ilişkin her türlü bilgi ve belge de okunaklı şekilde başvurunuza eklenmelidir. 

Başvurularınız yapılacak kimlik doğrulamasını müteakip kabul edilecek, yasal süre içerisinde yazılı olarak veya elektronik ortamda yanıtlanacaktır.  Önemle belirtmek isteriz ki yazılı başvurularda evrakın bize ulaştığı tarih, diğer yöntemlerle yapılan başvurularda başvurunun bize ulaştığı tarih başvuru tarihi olarak esas alınacaktır. Başvurularınızın yanıtlanması esas olarak ücretsiz bir süreç olup eğer ki yanıtlama süreci bir maliyet gerektiriyorsa mevzuat kapsamında veya idari olarak belirlenmiş/belirlenecek tarifedeki ücret tarafınıza yansıtılacaktır.